Stadgar

FC GAB Klubbmöte 16.12.2018 kl. 18.00

HÖSTMÖTELäs mera »
Björn Almark
09.12.2018 kl. 22:08

Höstmöte 2017

Stadgeenligt höstmöte 12.12.2017 kl. 19.00 Läs mera »
Björn Almark
04.12.2017 kl. 23:12

Vårmöte onsdagen den 19 april 2017 kl. 20.15

Stadgeenligt vårmöte på ungdomsgården i GrankullaLäs mera »
Björn Almark
11.04.2017 kl. 01:43

Höstmöte på Phnom Penh 9.12.2015 kl. 19.00

Björn Almark
26.11.2015 kl. 15:47

Vårmöte i Grani Bollhall söndag 19.4.2015 kl. 20.00

På klubbens vårmöte behandlas stadgeenliga ärendenLäs mera »
Björn Almark
04.04.2015 kl. 18:14

Lindan cup 2015 lördagen den 6 juni 2015 kl. 9-18

I förra årets Lindan Cup deltog vi med två lag i Lindan MotionLäs mera »
Björn Almark
09.06.2014 kl. 15:33

Nyheter

Senaste nytt Uusinta uutta NewsLäs mera »
Björn Almark
05.05.2014 kl. 11:28

Medlemsbrev

Här kan du läsa medlemsbrevet i sin helhetLäs mera »
Björn Almark
06.03.2014 kl. 01:21

Klubben i dag

Björn Almark
10.10.2013 kl. 01:11
STADGAR FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND rf:s
MEDLEMSFÖRENING        

FC Grani Airbags rf
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬


1 §  Namn, hemort och språk

Namnet på föreningen, som i dessa stadgar benämns klubb, är

FC Grani Airbags rf, inofficiellt förkortat  FC G•A•B

med hemort Grankulla stad.

Klubbens språk är svenska.

Föreningen hör till Suomen Palloliitto ry, Finlands Bollförbund rf, som i dessa
stadgar benämns med förkortningen FBF.


2 § Klubbens ändamål

Klubben har till syfte att genom träningar, tävlingar och föredrag

• underhålla och sprida intresse för idrott och kroppskultur
• bidraga till bygdens utveckling och genom sin verksamhet skapa en positiv identifikation med Esbo-Grankulla, klubbens hembygd

samt genom att sammanföra medlemmarna till klubbaftnar verka för
främjandet av ett sunt och gott kamratskap.

Klubben arbetar alltid efter samhällets regler också vad gäller skatter och
avgifter. Det  innebär att klubben bör ha en ansvarsfull ekonomisk
verksamhet.

3 § Förverkligandet av klubbens ändamål

Klubbens syfte och verksamhetsformer förverkligas genom att erbjuda:
- tävlingsverksamhet, konditions- och andra hälsosamma idrottsformer
- tränings-, utbildnings- och tränarverksamhet
- socialt utvecklande fostringsverksamhet
- informations- och upplysningsverksamhet
- möjlighet att genom klubben tillhandla sig idrotts- och övrig likartad
  utrustning

Klubben kan emottaga donationer och testamenten samt äga och förvalta för
verksamheten nödiga fastigheter och idrottsanläggningar.
För att stöda klubbens ideélla verksamhet kan klubben anordna nöjes- och
danstillställningar, insamlingar och lotterier, idka förlagsverksamhet,
inkvarteringsverksamhet, restaurangverksamhet samt kafé och kiosk-
verksamhet.

Klubben strävar till att förespråka en gynnsam utveckling av
idrottsmöjligheterna på sitt verksamhetsområde.


4 § Klubbens medlemskap

Klubben tillämpar samma regler som idrottsorganisationerna vars medlem den
är. Om medlemskap i andra organisationer besluter höstmötet.

5 §  Klubbens medlemmar

Klubbens medlemmar utgörs av ordinarie, understödande och ständiga
medlemmar. Som ordinarie medlem godkänner styrelsen den som förbinder
sig att följa klubbens,  FBF:s och distriktets regler och förordningar.
Ordinarie medlem erhåller ständigt medlemskap genom att erlägga en
engångsmedlemsavgift.
Medlemsavgifterna fastställes av höstmötet.

Över klubbens medlemmar bör finnas ett medlemsregister.

Till hedersmedlem kan genom enhälligt beslut väljas en person som gjort sig
särskilt förtjänt inom klubben eller på ett utmärkt sätt befordrat dess syften.
Hedersmedlem utses på förslag av styrelsen vid klubbens höstmöte.

Styrelsen kan utse understödande medlemmar. Som understödande medlem
kan ansluta sig en sådan person eller juridisk person som understöder
klubbens verksamhet ekonomiskt genom att betala en årlig eller en engångs-
medlemsavgift. En understödande medlem har uttalanderätt men inte rösträtt
på klubbens möten.

6 § Utträde ur klubben

Medlem har rätt att avgå från klubben genom att meddela därom skriftligen till
styrelsen eller styrelseordföranden eller genom att meddela om sin avgång på
klubbmöte.
Utträde ur klubben träder i kraft omedelbart då meddelandet därom är gjort,
men avgående medlem är skyldig att betala sin medlemsavgift verksamhets-
året till slut.

7  § Uteslutning av medlem och  övriga disclipinära åtgärder

Medlem, som underlåter att betala medlemsavgiften eller som överträder
klubbens stadgar kan av styrelsen uteslutas ur klubben. Medlemmen har möjlighet att vid nästföljande ordinarie klubbmöte söka ändring i detta beslut.

Inom fjorton (14) dagar räknat från delgivandet om uteslutning bör
medlemmen skriftligt meddela klubbens styrelse för att ärendet skall tas upp
till behandling på följande klubbmöte.

En avskedad medlem har inte rätt att kräva tillbaka till klubben erlagda
avgifter. Styrelsen kan avvisa en medlem rösträtt på klubbens möte, om
medlemmen ej har erlagt medlemsavgiften inom utsatt tid (av styrelsen
fastställd betalningstid).
Styrelsen och FBF eller FBF:s distrikt har rätt att besluta om disciplinära
åtgärder och i samband med dem utfärda straffåtgärder i enlighet med FBF:s
regler och stadganden.

8 § Medlemsavgifter

Ordinarie medlem erlägger en årlig medlemsavgift, understödande medlem
erlägger en årlig medlemsavgift eller en engångsmedlemsavgift och  ständig
medlem erlägger en engångsmedlemsavgift.
Medlemsavgifternas storlek fastställs vid höstmötet.
Hedersledamot erlägger ingen medlemsavgift.
  
9 § Klubbens ordinarie och extraordinarie möten

Klubben har två årliga ordinarie möten, varav  vårmötet bör hållas senast inom
april månad och höstmötet senast inom december månad.
Mötesplats och tidpunkt bestäms av styrelsen.

Kallelse till ordinarie och extraordinarie möte skall postas eller skickas med e-post,
till de medlemmar som givit sin e-postadress till klubben, senast 7 dagar före mötet. Kallelse skickas till samtliga medlemmar enligt uppgifterna i medlemsregistret.

10 §  Vår- och höstmöte

A. På vårmötet behandlas följande ärenden:

1 Mötet öppnas
2 Val av
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) två protokolljusterare vilka samtidigt kan fungera som rösträknare
3 Konstaterande av närvarande röstberättigade medlemmar
4 Beslut om mötets laglighet och beslutförhet
5 Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut samt
revisionsberättelse
6 Beslut om faställande av bokslutet och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
7 Behandling av övriga i kallelsen nämnda ärenden
8 Mötet avslutas

 

B. På höstmötet behandlas följande ärenden:

1 Mötet öppnas
2 Val av
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) två protokolljusterare vilka samtidigt kan fungera som rösträknare
3 Konstaterande av närvarande röstberättigade medlemmar
4 Beslut om mötets laglighet och beslutförhet
5 Beslut om medlemskap i andra organisationer och samfund
6 Fastställande av medlemsavgifternas storlek
7 Fastställande av verksamhetsplan och budget
8      Val av styrelsens ordförande vartannat år
9 Val av övriga styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå
10 Val av revisor samt revisorssuppleant
11 Behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
12 Mötet avslutas

Ärenden klubbmedlemmarna vill underställa behandling på vår- eller höstmöte  bör
avges styrelsen skriftligen senast fjorton (14) dagar innan mötet.

11 § Klubbens extraordinära möten

Klubbens medlemmar kan sammankallas till extra möte, om styrelsen finner det
nödvändigt, eller om minst tio (10) röstberättigade medlemmar eller 1/10 av de
röstberättigade medlemmarna skriftligen anhåller därom hos styrelsen.
Extra möte skall hållas inom två månader från att styrelsen fått en skriftlig anhållan
på ovan beskrivet sätt.

12 § Mötesprotokoll

Vid klubbens, styrelsens, sektionernas eller utskottens möten bör föras protokoll.

Klubbens samtliga mötesprotokoll bör undertecknas av mötesordföranden och
mötessekreteraren och ifall protokolljusterare utsetts skall även dessa personer
underteckna protokollen.
Styrelsens, sektionernas och utskottens protokoll bör justeras genast eller senast
vid följande möte.

13 § Omröstning

Ifall mötesbeslutet inte är enhälligt, blir det förslag godkänt som har understötts av
mer än hälften avgivna röster.  Personval avgörs sålunda, att den person som
erhållit det flesta antalet röster väljs. Ifall rösterna faller jämnt vid personval avgörs
valet genom lottdragning. I övriga ärenden vinner det förslag som ordföranden
understött. Vid personval används sluten omröstning vid behov.
Varje ordinarie eller ständiga medlem som fyllt femton (15) år äger en röst.
Frånvarande medlem får inte utöva rösträtt genom ombud.


14 § Klubbens administration och förvaltning

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en ordförande
och fyra (4) ordinarie ledamöter jämte två (2) suppleanter.

Styrelsens ordförande väljs för en två-årsperiod och dess övriga medlemmar,
likaså för en två-årsperiod. Av styrelsemedlemmarna avgår årligen hälften.
Styrelsen utser årligen inom sig viceordförande samt övriga förtroendemän.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och vid förhinder av
viceordföranden eller skriftligen av minst hälften av styrelsemedlemmarna.

Styrelsen är beslutförd då ordföranden eller viceordföranden och minst två (2)
medlemmar är närvarande.

Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst.

Till styrelsens uppgifter hör att

1 Förverkliga klubbmötenas beslut

2 Verka för klubbens framåtskridande och utveckling

3 Svara för att följa de regler och direktiv FBF och FBF:s distrikt utfärdar
  klubben

4 Välja och utse behövliga sektioner, utskott och arbetsgrupper och ordförande
  till dessa

5 Gemensamt ansvara för klubbens tillgångar och egendom samt svara för
klubbens ekonomi

6 Upprätthålla medlemsregistret

7 Uppgöra klubbens verksamhetsberättelse och bokslut

8 Uppgöra verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsår.

9 Överlåta resultaträkning och balans för revision till revisorn senast inom
januari månad.

10 Sköta klubbens informationsverksamhet

11 Antaga nya och avskeda medlemmar samt besluta om eventuella disciplinära
åtgärder för medlemmarna

12 Välja och avskeda av klubben anställda funktionärer samt avtala om deras
  förmåner

13 Besluta om beviljande av förtjänsttecken och på basen av ansökningar
besluta om eventuella övriga premieringar.  Hedersmedlem väljs av
höstmötet på styrelsens förslag.

14 Vidtaga eventuella övriga åtgärder som krävs för att bevaka klubbens
  intressen.


15 § Bokslutsperiod

Klubbens verksamhetsår och räkenskapsperiod räknas från den första (1) januari
till den trettioförsta (31) december inom samma kalenderår. Klubbens räkenskaper
skall före utgången av januari månad påföljande år överlämnas till revisorn, som
till klubbens vårmöte avgiver berättelse över slutförd revision.

16 § Teckning av klubbens namn

Klubbens namn tecknas av ordförande ensam eller av viceordföranden
tillsammans med sekreteraren eller en av styrelsen utsedd person.
Namntecknaren bör vara myndig.

17 § Ändring av klubbens stadgar

Förslag om ändring eller tillägg av dessa stadgar behandlas vid vår- eller
höstmötet. För beslut om ändring eller tillägg till stadgarna krävs minst tre
fjärdedelar (3/4) av på klubbmötet givna röster. Om ändringar i stadgarna bör
delges samtliga medlemmar i möteskallelsen.

18 § Klubbens upplösning

För beslut om klubbens upplösning krävs minst tre fjärdedelar (3/4) av på
klubbmötet givna röster. I möteskallelsen till klubbmötet som bör skickas till
samtliga medlemmar skall ärendet om klubbens upplösning tydligt framgå.

19 § Överlåtande av klubbens medel

I händelse av att klubben upplöses tillfaller dess tillgångar i enlighet med det sista
klubbmötets beslut  till någon på orterna Grankulla eller Esbo inregistrerad svensk
förening med liknande syften.
Överlåtandet av klubbens tillgångar sköts av styrelsen eller av mötet valda
skiljemän.

Om klubbens upphörande bör meddelas föreningsregistret.


20 §     Efterföljandet av föreningslagen

Utöver vad som nedtecknats i dessa stadgar tillämpas föreningslagen.